Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS”
w Skoczowie

 §1

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Warsztatem, prowadzony jest przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Domem.
 2. Siedziba Warsztatu mieści się w Drogomyślu, przy ulicy Modrzewiowej 1.
 3. Warsztat funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Ustawą, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U.  z 2004r., Nr 63, poz. 587) zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Rozporządzeniem oraz statut Domu.
 4. Regulamin określa:
  1. Postanowienia ogólne,
  2. Postanowienia szczegółowe,
  3. Prawa i obowiązki uczestników,
  4. Prawa i obowiązki pracowników,
  5. Postanowienia końcowe.

Postanowienia ogólne
 §2 

 1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy mozliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia

§3 

 1. Kandydatami do uczestnictwa w Warsztacie są osoby, które spełniają warunki określone w Rozporządzeniu i Ustawie.
 2. W przypadku braku kandydatów ze środowiska lokalnego do uczestnictwa w Warsztacie dopuszcza się udział Mieszkańców Domu spełniających kryteria zawarte w Rozporządzeniu i Ustawie.
 3. Procedurę przyjmowania i zwalniania uczestników Warsztatu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§4 

 1. Jednostka prowadząca Warsztat w porozumieniu z PCPR uzgadnia przyjęcie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w Warsztacie

 §5 

 1. Warsztatem kieruje i zarządza Kierownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Domu.
 2. Obowiązki Kierownika Warsztatu:
  1. współpracuje z Radą Programową w ustalaniu Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii uczestników,
  2. nadzoruje realizację programu terapii zajęciowej,
  3. przynamniej raz w miesiącu zwołuje zebranie Rady Programowej, na której są omawiane bieżące sprawy dotyczące działalności Warsztatu,
  4. zapewnia uczestnikom i pracownikom odpowiednie warunki i materiały do pracy oraz organizację zajęć,
  5. uczestniczy w dokonywaniu okresowych ocen efektów rehabilitacji,
  6. dba o bezpieczeństwo uczestników podczas pobytu na terenie Warsztatu,
  7. nadzoruje prawidłową eksploatację sprzętu i narzędzi oraz oszczędną gospodarkę materiałami przeznaczonymi do wykonywania prac,
  8. sporządza miesięczny harmonogram pracy oraz roczny plan urlopów pracowników i przekazuje do jednostki prowadzącej Warsztat,
  9. planuje rozkład zajęć w Warsztacie oraz przerwę wakacyjną uczestników,
  10. współdecyduje i odpowiada za tworzenie i realizację planu finansowego,
  11. koordynuje i odpowiada za merytoryczną i formalną działalność Warsztatu.
 3. Kierownikowi Warsztatu w prowadzeniu działalności pomaga Rada Programowa Warsztatu, którą oprócz kierownika stanowią :
  1. instruktorzy terapii zajęciowej,
  2. psycholog,
  3. technik fizjoterapii,
  4. instruktor zawodu.                                                                        

Ponadto w posiedzeniach Rady Programowej może również uczestniczyć pracownik socjalny lub inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

§6 

 1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w następujących pracowniach terapii zajęciowej:
  1. 1 Pracownia gospodarstwa domowego „A”,
  2. 2 Pracownia gospodarstwa domowego „B”
  3. 3 Pracownia ogrodnictwa „A”,
  4. 4 Pracownia ogrodnictwa „B”,
  5. 5 Pracownia techniki,
  6. 6 Pracownia multimediów,
  7. 7 Pracownia krawiectwa,
  8. 8 Pracownia witrażu,
  9. 9 Pracownia ceramiki,
  10. 10 Pracownia mas plastycznych,
  11. 11 Pracownia różnorodnych technik artystycznych,
  12. 12 Pracownia plastyki.
 2. Rada Programowa Warsztatu przygotowuje Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, dalej nazywany IPRiT, dla każdego uczestnika uwzględniając następujące elementy:
  1. formę terapii i ich techniczno-organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika,
  2. przewidywany zakres terapii,
  3. zakres i metody nauki wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  4. sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz  metody ich ćwiczenia,
  5. formy rehabilitacji społecznej, współpracy z rodziną lub opiekunami,
  6. osoby odpowiedzialne za realizację programu,
  7. planowane efekty rehabilitacji.
 3. Rada Programowa Warsztatu:
  1. podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia uczestników do Warsztatu, decyzje dotyczące skreślenia z listy uczestników oraz decyzję o przedłużeniu uczestnictwa,
  2. opracowuje corocznie IPRiT dla każdego uczestnika,
  3. nie rzadziej niż raz na pół roku wraz z uczestnikami dokonuje półrocznej indywidualnej oceny efektów rehabilitacji,
  4. co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji IPRiT,
  5. nie rzadziej niż raz na 3 lata dokonuje kompleksowej oceny realizacji IPRiT na podstawie oceny:

Postanowienia szczegółowe

§7 

 1. Uczestnik Warsztatu dociera samodzielnie na zajęcia lub organizuje transport we własnym zakresie.
 2. W przypadku braku możliwości, o których mowa w ust. 1 uczestnicy Warsztatu mogą być dowożeni na zajęcia w Warsztacie z miejsca zbiórki środkami transportu jednostki prowadzącej Warsztat. Harmonogram dowozów i schemat miejsc zbiórki znajduje się w biurze Kierownika Warsztatu.
 3. Kwalifikacji uczestników do transportu samochodami jednostki prowadzącej Warsztat dokonuje kierownik Warsztatu na wniosek uczestnika lub jego rodziców czy opiekunów.
 4. Pierwszeństwo w dowozie mają uczestnicy:
  1. z dysfunkcją narządu ruchu i niewidomi,
  2. mieszkający najbliżej trasy, po której kursuje pojazd dowożący uczestników.

 §8 

 1. Warsztat funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, przez 5 dni w tygodniu. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Raz w roku przewidziana jest miesięczna przerwa remontowo-konserwatorska stanowiąca przerwę wakacyjną dla uczestników.
 2. W warsztacie prowadzona jest ewidencja obecności uczestników, którą prowadzi instruktor danej pracowni na liście obecności potwierdzając obecność uczestników swoim podpisem.
 3. Warsztat jest czynny od 7:00 – 17:00, a zajęcia odbywają się w systemie zmianowym wg Ramowego Porządku Dnia, który jest dostępny do wglądu w biurze kierownika i na tablicy informacyjnej w Warsztacie.
 4. Transport uczestników na zajęcia i powrót do miejsca zamieszkania odbywa się w systemie zmianowym zgodnie z ust. 3.

§9 

 1. Pierwszej pomocy przedmedycznej udzielają pracownicy Warsztatu.
 2. Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć powinno być zgłoszone instruktorowi przez zainteresowanego.

 §10 

 1. W Warsztacie prowadzona jest pełna dokumentacja dotycząca uczestników, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy i Rozporządzenia zgodnie z polityką bezpieczeństwa Domu.
 2. Warsztat jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji:
  1. stanowiącej podstawę do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do zajęć w WTZ,
  2. wywiadów środowiskowych o stanie rodzinnym uczestników, warunkach mieszkaniowych i bytowych,
  3. współpracy z rodzicami lub opiekunami,
  4. IPRiT uczestnika, okresowych ocen programów i ich modyfikacji,
  5. indywidualnych zeszytów obserwacji,
  6. przyczyny zaprzestania uczestnictwa w zajęciach,
  7. innej wynikającej z przepisów odrębnych.

 §11 

 1. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez uczestnika. Nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca łącznie 30 dni w roku kalendarzowym powoduje skreślenie z listy uczestników Warsztatu.
 2. Wymagane formy usprawiedliwienia:
  1. w przypadku choroby lub innej niedyspozycji zdrowotnej zaświadczenie winien wystawić lekarz,
  2. w przypadku zdarzenia losowego, innych nagłych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach lub niedyspozycji zdrowotnej trwającej do 3 dni włącznie, usprawiedliwienie winien napisać uczestnik, albo jego rodzić lub opiekun prawny.
  3. usprawiedliwienie powinno być dostarczone w pierwszym dniu obecności uczestnika na zajęciach po okresie nieobecności,
  4. nieuzasadnione nieobecności pozostaną nieusprawiedliwione,

Prawa uczestnika 

§12 

 1. Uczestnik ma prawo do:
  1. poszanowania godności osobistej,
  2. konsultacji z Radą Programową przy tworzeniu IPRiT,
  3. pomocy, poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  4. korzystania z pomocy instruktora terapii zajęciowej lub instruktora zawodu,
  5. doraźnej pomocy udzielonej przez przeszkolony personel Warsztatu,
  6. korzystania z wyposażenia pracowni terapeutycznej,
  7. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem w zajęciach terapeutycznych oraz w drodze do i z Warsztatu,
  8. otrzymania środków finansowych w ramach ,,treningu ekonomicznego” do 20% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szczegółowe zasady wysokości środków finansowych przydzielonych w ramach ,,treningu ekonomicznego” zawiera załącznik nr 2.

Obowiązki uczestnika

§13 

 1. Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:
  1. przestrzegać ustalonego porządku dnia,
  2. czynnie uczestniczyć w zajęciach w wybranej pracowni oraz zajęciach popołudniowych,
  3. stosować się do poleceń instruktorów i pozostałego personelu,
  4. dbać o mienie Warsztatu,
  5. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
  6. być trzeźwym podczas zajęć, nie zażywać substancji psychoaktywnych,
  7. zgłaszać każdorazowo instruktorowi zamiar użycia sprzętu będącego wyposażeniem Warsztatu,
  8. nie opuszczać Warsztatu w trakcie zajęć,
  9. zgłaszać ewentualną niedyspozycję instruktorom,
  10. uaktualniać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  11. dbać o porządek na terenie Warsztatu.

 §14 

 1. Uczestnik nie stosujący się do postanowień § 13 niniejszego regulaminu zostanie ustnie upomniany, a w przypadku nieskuteczności ustnego upomnienia zostanie ukarany pisemną naganą.
 2. Udzielenie drugiej nagany jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników Warsztatu.
 3. Po roku nienagannego zachowania w Warsztacie pisemna nagana jest usuwana z akt uczestnika i uznaje się za niebyłą.

Prawa i obowiązki pracowników:
 §15

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników Warsztatu oraz zasady wynagradzania określają opracowane przez jednostkę prowadzącą Warsztat:
  1. Regulamin Pracy,
  2. Regulamin Wynagradzania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie i Warsztacie Terapii Zajęciowej,
  3. inne wewnętrzne regulacje.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:
  1. realizowanie IPRiT uczestników,
  2. czynne uczestniczenie w pracach Rady Programowej Warsztatu,
  3. prowadzenie indywidualnego zeszytu obserwacji,
  4. dbanie o bezpieczeństwo i stan zdrowia uczestników Warsztatu podczas zajęć oraz zgłaszanie kierownikowi Warsztatu wszelkich uwag dotyczących złego samopoczucia uczestników,
  5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz szanowanie praw i godności uczestników Warsztatu,
  6. przestrzeganie zasad bhp i p.poż.,
  7. dbanie o mienie Warsztatu, prawidłową eksploatację sprzętu i narzędzi oraz oszczędne gospodarowanie materiałami powierzonymi do wykonania prac,
  8. zgłaszanie kierownikowi  Warsztatu wszelkich usterek i nieprawidłowości w pracy Warsztatu,
  9. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§16 

 1. Z treścią niniejszego regulaminu winien być zapoznany każdy:
  1. pracownik Warsztatu,
  2. uczestnik Warsztatu,
  3. rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika.
 2. Pełny tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.feniks.skoczow.pl oraz w biurze Kierownika Warsztatu.

 Skoczów, dnia 15 lipca  2016 r.


 Załącznik nr 1 do Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA UCZESTNIKÓW WARSZTATU

§1

Procedura przyjmowania
 Zgłoszenia kandydatów przyjmuje się od:

 1. bezpośrednio zainteresowanych,
 2. kuratorów, opiekunów prawnych, rodziców,
 3. instytucji udzielających wsparcia społecznego.

 4.  W/w dokumenty należy przekazywać Kierownikowi do siedziby Warsztatu. Po dostarczeniu dokumentów kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów             na uczestników Warsztatu.

 1. Po zwolnieniu miejsca w Warsztacie zostaje rozpoczęta procedura przyjmowania kandydata na uczestnika. W tym celu, według kolejności zgłoszeń zostaje powiadamiany kandydat z listy kandydatów.
 2. Po dwukrotnej odmowie udziału w zajęciach Warsztatu bez względu na przyczynę odmowy, kandydat zostaje skreślony z listy kandydatów.
 3. Kandydat, który został skreślony zachowuje prawo do ponownego  wnioskowania o udział w Warsztacie.
 4. W momencie gotowości do podjęcia zajęć kandydat jest zobowiązany przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia uczestnictwa w Warsztacie.
 5. Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu przez pracownika socjalnego Warsztatu, wywiad przeprowadza pracownik socjalny Domu.
 6. Wskazany przez kierownika pracownik Warsztatu tworzy kartę informacyjną uczestnika.
 7. Jednostka prowadząca Warsztat uzgadnia z PCPR w Cieszynie przyjmowanie i zatwierdzanie zgłoszeń osób do uczestnictwa w Warsztacie.
 8. Na podstawie zebranej dokumentacji, kwalifikacji kandydata na uczestnika do udziału w zajęciach dokonuje Rada Programowa Warsztatu.
 9. Zainteresowany/a lub jego/j opiekun prawny wyrażając zgodę na udział w zajęciach Warsztatu akceptuje postanowienia regulaminu.
 10. Każdy nowo przyjęty uczestnik bierze udział w zajęciach przez okres próbny trwający nie dłużej niż 12 m-cy w celu umoż1iwienia obserwacji i oceny postępów realizacji IPRiT.
 11. Po okresie próbnym Rada Programowa Warsztatu podejmuje decyzję o kontynuacji zajęć w  Warsztacie w celu pełnej realizacji IPRiT.

 §2

Procedura zwalniania

 1. Procedura zwalniania opiera się na § 13 i § 14 Regulaminu Warsztatu.
 2. Uczestnik automatycznie zostaje skreślony z listy jeśli nie dokona uaktualnienia orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
 3. Usprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach, trwająca w ciągu roku ponad 100 dni kalendarzowych może stanowić podstawę do skreślenia z listy uczestników Warsztatu.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w Warsztacie, łącznie powyżej 30 dni w ciągu roku kalendarzowego stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników Warsztatu.
 5. Ciągła usprawiedliwiona nieobecność uczestnika Warsztatu, która przekracza trzy miesiące, może stanowić podstawę do skreślenia z listy uczestników Warsztatu.
 6. Brak uzasadnionej potrzeby kontynuowania procesu rehabilitacji oraz brak przesłanek do podjęcia aktywności zawodowej uczestnika WTZ stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników WTZ.

Skoczów, dnia  15 lipca 2016 r.


 Załącznik nr 2 do Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie 

ZASADY PRZYZNAWANIA UCZESTNIKOM KWOT W RAMACH TRENINGU EKONOMICZNEGO

 1. Zasady przyznawania uczestnikom Warsztatu środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004, Nr 63, póz. 587).
 2. Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia uczestnik może otrzymywać środki finansowe w ramach „treningu ekonomicznego” w wysokości do 20% wielkości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Średnia wysokość środków finansowych treningu ekonomicznego jest ustalana corocznie  zarządzeniem Dyrektora Domu z uwzględnieniem możliwości finansowych Warsztatu.
 4. Trening ekonomiczny jest jedną z form terapii.
 5. Treningiem ekonomicznym objęci są wszyscy uczestnicy Warsztatu.
 6. Cele treningu ekonomicznego są zapisane dla każdego uczestnika w IPRiT.
 7. Trening ekonomiczny jest wypłacany przez 11 miesięcy w roku.
 8. Trening ekonomiczny jest wypłacany tylko w formie gotówkowej.
 9. Wysokość środków finansowych treningu ekonomicznego, o których mowa w ust. 2 zatwierdza kierownik Warsztatu po zasięgnięciu opinii Rady Programowej dotyczącej obecności uczestnika, jego aktywności na zajęciach oraz zachowania.
 10. Wpływ na wysokość treningu ekonomicznego mają:
  1. obecność na zajęciach,
  2. punktualność,
  3. aktywność,
  4. poprawne stosunki społeczne z pozostałymi uczestnikami Warsztatu,
  5. uzyskane osiągnięcia w pracy,
  6. dbałość o swój warsztat pracy oraz mienie Warsztatu,
  7. sumienne wykonywanie poleceń pracowników Warsztatu związanych z pracą, higieną i dyscypliną w Warsztacie.
 11. Za okres nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach zmniejsza się wysokość treningu – 10% za każdy dzień.
 12. Za okres usprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach trening ekonomiczny zostaje pomniejszony o iloczyn dni nieobecności i kwoty wynikającej z podzielenia środków określonych w ust. 3 przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
 13. Środki finansowe zgromadzone wskutek nie przestrzegania przez uczestników warunków ust. 7 i 8 oraz wynikająca z ust. 10 zostają przeznaczone jako czynnik motywujący dla uczestników, którzy:
  1. wykazali się osiągnięciami w pracy – maksymalnie do 20 zł,
  2. aktywnie włączali się w program wykraczający poza działalność poszczególnych pracowni (udział w zawodach sportowych, w konkursach, serwis porządkowy itp.) – maksymalnie do 50 zł.
 14. Wysokość czynnika motywującego, jest wnioskowana przez instruktorów na comiesięcznym zebraniu Rady Programowej i jest zatwierdzana przez kierownika Warsztatu, przy czym wysokość treningu ekonomicznego oraz czynnika motywującego nie może przekroczyć wielkości kwoty określonej w ust. 2 niniejszego załącznika.
 15. Trening ekonomiczny realizuje się według harmonogramu opracowanego i zatwierdzonego przez Kierownika Warsztatu, którego treść zostaje wywieszona na tablicy informacyjnej.
 16. Trening ekonomiczny podlega rozliczeniu w postaci paragonów, rachunków, wpłat itp., w wyjątkowych przypadkach dopuszczane jest pisemne oświadczenie uczestnika, np. składki okolicznościowe, wpłaty na kino, wycieczki itp.
 17. Rozliczenia treningu dokumentuje instruktor w zeszycie „Trening ekonomiczny” indywidualnie dla każdego uczestnika.
 18. Realizacja treningu następuje do końca danego roku kalendarzowego.

 Skoczów, dnia 15 lipca 2016 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie
Schemat Organizacyjny Warsztatu

Skoczów, dnia 15 lipca 2016 r.

Do góry