KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ FENIKS
W SKOCZOWIE ORAZ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DROGOMYŚLU PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ FENIKS
W SKOCZOWIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”” z siedzibą przy ul. Sportowej 13, 43-430 Skoczów, reprezentowany przez Dyrektora  (nr tel.: 33 853 36 40 w. 209  adres e-mail: feniks@feniks.skoczow.pl) prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu.
 2. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drogomyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Natalia Pawłowska, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  518-442-215  lub adresem e-mailinspektor@pcpr.cieszyn.pl
 3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa m.in.
  1. Realizacji zadań statutowych Domu i Warsztatu,
  2. umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  3. obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
  4. realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
  5. prowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień publicznych,
  6. prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
  7. archiwizacji w/w dokumentów oraz danych
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej  „Feniks” w Skoczowie

Do góry