POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę www.feniks.skoczow.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez PDPS „Feniks” w Skoczowie. 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo. 

Wstęp

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie  o nazwie www.feniks.skoczow.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- na stronie internetowej znajdują się dokumenty elektroniczne stanowiące obraz wersji papierowej, aktualnie trwają prace nad konwersją tych dokumentów do wersji dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono na dzień: 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PDPS „Feniks” w Skoczowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Słonina, adres poczty elektronicznej: wtz@feniks.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 857 22 73 lub 609 272 223. Tą samą drogą można składać wnioski                  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie” niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie,

Adres: ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów 

Kompleks składa się z budynku głównego, gospodarczo-mieszkalnego, kompleksu rekreacyjno-mieszkalnego oraz budynku administracji z węzłem żywienia. 

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście do instytucji możliwe jest w 3 miejscach:

 1. przez portiernię w budynku głównym,
 2. od strony zachodniej budynku głównego za pomocą automatycznych drzwi przesuwnych,
 3. przez drzwi wejściowe do budynku administracji. 

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Wszystkie budynki kompleksu (poza budynkiem administracji) są pozbawione barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W kompleksie Domu nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Poszczególne pomieszczenia budynku głównego, gospodarczo-mieszkalnego, kompleksu rekreacyjno-mieszkalnego wyposażone są w platformy, pochylnie i najazdy oraz automatycznie otwieralne drzwi przesuwne.

Pomieszczenia budynku administracyjnego nie są wyposażone w pochylnie, platformy czy najazdy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym w ciągu ulicy Sportowej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z których bez pokonywania przeszkód architektonicznych można dostać się do wejścia głównego kompleksu Domu. Na terenie kompleksu Domu znajdują się wewnętrzne miejsca postojowe które udostępniane są przez Dyrektora Domu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do kompleksu Domu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM).

Zgłoszenie może odbywać się:

 1. osobiście w sekretariacie PDPS „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13,
 2. pisemnie na adres: PDPS „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: feniks@feniks.skoczow.pl
 4. telefonicznie bądź faksem na nr tel. 33 853 36 40, nr faksu: 33 853 36 27.
 5. SMS na nr tel. 605 299 811

 

Dostępność architektoniczna

Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie,

Adres: ul. Modrzewiowa 1, 43-424 Drogomyśl 

Kompleks składa się z jednego budynku w którym wydzielona jest część terapeutyczna, biurowa oraz socjalna.

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście na teren Warsztatu możliwe jest poprzez furtkę od strony ulicy Modrzewiowej lub bramę wjazdową prowadzącą na parking wewnętrzny ogólnodostępny od strony ulicy Głównej. Wejście główne do części terapeutycznej znajduje się na dziedzińcu budynku i posiada platformę podjazdową dostosowaną do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi są niedostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim (dwuskrzydłowe, nieautomatyczne, posiadają próg).

Wejścia do części biurowej i socjalnej nie posiadają dostosowań do osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Cześć biurowa i socjalna nie posiada dostosowań w zakresie dostępności schodów i toalet. Budynek nie posiada windy, strefą ogólnodostępną jest parter budynku. Schody na I kondygnację służą wyłącznie dla pracowników. W budynku jest wyznaczona toaleta, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek główny od strony dziedzińca wyposażony jest w platformę podjazdową.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym w ciągu ulicy Modrzewiowej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z których bez pokonywania przeszkód architektonicznych można dostać się do wejścia głównego Warsztatu. Na terenie Warsztatu znajdują się wewnętrzne miejsca postojowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren Warsztatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM).

Zgłoszenie może odbywać się:

 1. osobiście w biurze WTZ w Drogomyślu, ul. Modrzewiowa 1, 43-424 Drogomyśl,
 2. pisemnie na adres: PDPS „Feniks” w Skoczowie Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Sportowa 13,  43-430 Skoczów,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wtz@feniks.skoczow.pl,
 4. telefonicznie pod nr tel. 33 857 22 73, 
 5. SMS na nr tel. 609 272 223.

 

 

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej