POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Oferta

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie prowadzi swoją działalność na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, obojga płci, zapewniając im całodobową opiekę. Dom oprócz usług bytowych i opiekuńczych oferuje także różnorodne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dla każdego mieszkańca przygotowywany jest indywidualny plan wsparcia, opierający się na diagnozie potrzeb i predyspozycji danej osoby. Indywidualny plan wsparcia koordynowany jest przez pracownika pierwszego kontaktu, którego wybiera mieszkaniec domu. W realizację tego planu zaangażowany jest personel działalności podstawowej, wykonując poszczególne zadania:

Dział opiekuńczy - wspomaga i udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych w ramach wyodrębnionych zespołów opiekuńczych oraz zapewnia opiekę medyczną i rehabilitacyjną. 
Dział terapii zajęciowej - zajmuje się kreatywnym organizowaniem czasu wolnego, aktywizacją mieszkańców, a tym samym poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej.
Dział socjalny - prowadzi pracę socjalną oraz dokumentację osobową mieszkańców.  Współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi domu i instytuacjami życia społecznego.

Kompleks Domu
Poszczególne budynki kompleksu jak i ich otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Dom oferuje możliwość zamieszkania w pokojach  1, 2 i 3 osobowych z łazienkami i aneksami kuchennymi oraz w pokojach ze wspólnymi łazienkami. Do dyspozycji mieszkańców są także pokoje pobytu dziennego, sale do zajęć terapeutycznych, sale do indywidualnych zajęć szkolnych, zaplecze fizjoterapeutyczne, jadalnia, kaplica ekumeniczna, kawiarnia, gabinet pielęgniarski oraz tereny rekreacyjne.
Dom funkcjonuje w oparciu o uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu. 
 
Przyjęcie do PDPS "Feniks" w Skoczowie
Sposób kierowania do domu pomocy społecznej określa Ustawa o Pomocy Społecznej (Dz. U. 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu lub jej opiekun prawny powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pracownik socjalny OPS przeprowadzi wywiad środowiskowy oraz zbierze niezbędną do tego celu dokumentację.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby. Decyzję o umieszczeniu w domu wydaje starosta powiatu na terenie, którego jest usytuowany dom - w  naszym przypadku Starosta Cieszyński.

Szczegółowych informacji dotyczących kierowania i przyjęcia do PDPS "Feniks" w Skoczowie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (nr tel. 33 477 71 19) oraz Dział Socjalny Domu (nr tel. 33 853 36 40, wewn. 110 lub 111).

 

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej