POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ FENIKS W SKOCZOWIE ORAZ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DROGOMYŚLU PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWY DOM POMOCY SOŁECZNEJ FENIKS W SKOCZOWIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”” z siedzibą  przy ul. Sportowej 13, 43-430 Skoczów, reprezentowany przez Dyrektora  (nr tel.: 33 853 36 40 w. 102  adres e-mail: feniks@feniks.skoczow.pl) prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu.
 1. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drogomyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Natalia Pawłowska, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 518-442-215  lub adresem e-mailinspektor@pcpr.cieszyn.pl
 1. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.
 • realizacji zadań statutowych Domu i Warsztatu,
 • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacji w/w dokumentów oraz danych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej